Algemene Voorwaarden – Consumenten

Tuinafzettingsbedrijf Uilenberg
Kloofpad 6
2451 GC Leimuiden
KvK: 83065644

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen, offerteaanvragen en overeenkomsten van Kat en Tuin aan consumenten zijn met inachtneming van de Europese Richtlijn Koop en Garantie en de Europese Richtlijn Kopen op Afstand, (gezamenlijk het “EU-Recht”) en met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.  Voor bedrijven zijn met uitsluiting van de eventuele andere algemene voorwaarden deze Voorwaarden van toepassing. In alle gevallen zijn aanvullende afspraken die in een geaccepteerde offerte/overeenkomst worden overeengekomen leidend, voor zover zij niet in strijd zijn met wettelijke bepalingen. De Voorwaarden staan op onze website (www.katentuin.nl) en kunnen daar worden gedownload of worden op verzoek kosteloos toegezonden. Wij vragen de consument altijd vooraf om kennis te nemen van de Voorwaarden en daar mee in te stemmen.

Kat en Tuin is een handelsnaam van Tuinafzettingsbedrijf Uilenberg.

1.2 Het insturen van een aanvraag voor een offerte, het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling via onze website houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kat en Tuin worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Kat en Tuin ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Kat en Tuin zijn vrijblijvend en Kat en Tuin behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

2.2 Tenzij op verzoek van de consument anders is afgesproken is Kat en Tuin vrij in het kiezen van de te gebruiken materialen.

2.3  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling op de webshop of door acceptatie van de aanbieding na een offerte aanvraag. Kat en Tuin is gerechtigd gemotiveerd bestellingen of offerteaanvragen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Kat en Tuin dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.  

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief afhandeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2  Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betaling-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Kat en Tuin.

 

3.3. Voor bestellingen in de webshop is directe betaling vereist, tenzij een betalingsmethode kan worden gekozen die achteraf betalen mogelijk maakt.

3.4 In de offerte van een te plaatsen tuinafzetting wordt aangegeven welk bedragen vooraf, tijdens en bij oplevering moeten worden voldaan.  

3.5  Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Kat en Tuin bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 40,-) aan administratiekosten verschuldigd en indien Kat en Tuin zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Kat en Tuin om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.6 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Kat en Tuin gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden, met inachtneming van artikel 5.

3.7 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Kat en Tuin

Artikel 4. Levering

4.1 Kat en Tuin hanteert een levertijd van 2-3 werkdagen (tenzij op de productpagina in de webshop anders aangegeven) na ontvangst en verwerking van uw betaling. Indien levering niet tijdig kan plaatsvinden, dan ontvangt u binnen 1 week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Kat en Tuin te doen. Bij overschrijding van de levertermijn heeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

4.3 Bij afwezigheid wordt een bericht achtergelaten, waarna besteller contact op kan nemen met de vervoerder voor een afspraak voor een nieuw aflevermoment. Indien er binnen 30 dagen na het plaatsen van uw bestelling niet aan u is geleverd en u geen kennisgeving zoals bedoeld in dit artikel hebt ontvangen, dient u Kat en Tuin daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

4.4 Afhalen van bestelde artikelen is uitsluitend mogelijk op afspraak, op ons kantoor in Leimuiden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Kat en Tuin verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1  U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Kat en Tuin geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2  Kat en Tuin garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1  U heeft de verplichting om de geleverde producten of een door ons geplaatste tuinafzetting onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen acht (8) werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Kat en Tuin te melden.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten uit onze webshop niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Kat en Tuin de keuze de desbetreffende producten uit de webshop tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

7.3  Indien u een product uit onze webshop om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht om binnen veertien (14) werkdagen Kat en Tuin via het Modelformulier voor herroeping te verzoeken om het product te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Op een aantal producten is de hygiëne-uitzondering (artikel 6:230p onderdeel f sub 1) van toepassing, d.w.z. dat ze niet in aanmerking komen om te worden geretourneerd. Dit is per product nadrukkelijk op de productpagina in onze webshop vermeld. Het formulier vind u op onze website. Retourzendingen worden eerst na acceptatie en bericht daarover vanuit Kat en Tuin geaccepteerd. Producten worden alleen geaccepteerd voor zover het product onbeschadigd, niet gebruikt en in de originele verpakking wordt teruggestuurd. Door Kat en Tuin ter zake eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald als aan de eisen van retournering is voldaan; indien dat niet het geval is Kat en Tuin gerechtigd om met opgave van reden een bedrag voor de geleden waardevermindering in mindering te brengen. Het bedrag voor de waardevermindering van het product bestaat uit de kosten voor de reiniging en reparatie van de goederen en, als de goederen niet meer als nieuw kunnen worden verkocht, het objectief gerechtvaardigde inkomensverlies voor Kat en Tuin als het teruggezonden product als tweedehands moet worden verkocht. De rechtstreekse kosten van terugzending (porti) komen voor uw rekening.

7.4 Ruilen van een artikel is uitsluitend mogelijk op het kantoor van Kat en Tuin en indien het artikel ongebruikt en zich in nieuwstaat bevindt. De staat van het artikel op het moment van ruilen wordt uitsluitend door Kat en Tuin beoordeeld. Kat en Tuin zal bij ruilen na de in artikel 7.3 genoemde termijn van 14 werkdagen, geen geld retour geven aan de koper en het reeds betaalde bedrag verrekenen met de prijs van het artikel waarvoor het wordt omgeruild.

7.5 Indien aantoonbaar is vastgesteld dat de door Kat en Tuin geplaatste tuinafzetting niet of niet geheel voldoet aan de geaccepteerde offerte/overeenkomst zal Kat en Tuin in staat worden gesteld de benodigde herstelwerkzaamheden op een in overleg te bepalen datum te verrichten, waarbij eventueel meer/minderwerk t.o.v. de geaccepteerde offerte in overleg zal worden verrekend.

7.6 Op alle geleverde product en materialen is de fabrieksgarantie gegeven.

7.7 Indien aantoonbaar is vastgesteld dat de door Kat en Tuin geplaatste tuinafzetting niet of niet geheel voldoet aan de geaccepteerde offerte/overeenkomst zal Kat en Tuin in staat worden gesteld de benodigde herstelwerkzaamheden op een in overleg te bepalen datum te verrichten, waarbij eventueel meer/minderwerk t.o.v. de geaccepteerde offerte zal worden verrekend.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Kat en Tuin, dan wel tussen Kat en Tuin en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Kat en Tuin, is Kat en Tuin niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Kat en Tuin.

Artikel 9. Overmacht

9.1  Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Kat en Tuin in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Kat en Tuin gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Kat en Tuin kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1  Indien u aan Kat en Tuin schriftelijk opgave doet van een adres, is Kat en Tuin gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Kat en Tuin schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2  Wanneer door Kat en Tuin gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Kat en Tuin deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3  Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kat en Tuin in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kat en Tuin vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Kat en Tuin is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Leimuiden,
Versie 1.1, d.d. 1-6-2023